Kwaliteit die je voelt
#IKKOOPBELGISCH
Stijladvies in onze winkels

Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens:

More Fashion nv
Meensesteenweg 449
8501  Bissegem
BTW-nr.: 0466.119.840

Algemene bepalingen:

De elektronische webwinkel van Formen, een nv met maatschappelijke zetel te Kortrijk (België), Meensesteenweg 449, BE 0466.119.840, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Formen assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Formen.

De klant aanvaardt dat de Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Prijs:

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.  Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.  De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod:

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.  De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Formen is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Formen is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Formen.

Formen is gerechtigd om –zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Online aankopen:

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Formen assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de betaling wordt geregistreerd en de klant een bevestigingsmail ontvangt van Formen. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

· Via kredietkaart

· Via Ogone

Eigendomsoverdracht:

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Formen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Formen te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Sancties voor niet-betaling:

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Formen beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.  Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Formen zich het recht voor de niet betaalde artikelen terug te nemen.

Klachten:

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


GARANTIE:

Wettelijke garantie:
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen:
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Formen klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Formen.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies, wasvoorschriften of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Verzakingstermijn:

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan Formen mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Formen klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan, Formen, Meensesteenweg 449, 8501 Bissegem.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
· Gebruikte, bevuilde of beschadigde artikelen
· Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
· Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

Privacy

Formen verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Formen toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Formen bewaren op elk ogenblik opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Formen uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.  Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het vermelde adres.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Formen heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Formen respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.  U hebt toegang via uw gebruiksprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.formen.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Formen maakt gebruik van cookies.  Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.  Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.  Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

Formen houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via [email protected]

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Formen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Klantendienst 

De Formen klantendienst is bereikbaar via e-mail op [email protected] .

Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Formen.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Formen kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.  Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

 

Europees ODR-platform: 
Hebt u een probleem met een online-aankoop?  Probeer de onlinegeschillenbeslechting:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Kwaliteit die je voelt
#IKKOOPBELGISCH
Stijladvies in onze winkels